Over ons

HuurdersBelangenNijmegen is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (statuten in notariële akte).

Opgericht in notariële akte op 08-03-2006.

Ingeschreven in het handelsregister op 15-03-2006 onder KVK nummer 09159044

Het doel is het behartigen van belangen van bewoners van huurwoningen van Stichting Woonwaarts in de gemeente Nijmegen.

Dit doel trachten wij onder meer te bereiken door

 • Het inventariseren van behoeften en knelpunten in het gebied waarin Woonwaarts woningen verhuurt en daarvoor in overleg tot een structurele oplossing te komen. Om het wel en wee te inventariseren, wordt 4 x per jaar een Bewonersraad gehouden met onze leden. Tot voor kort waren de aangemelde leden lid van een Bewonerscommissie. Nu kunnen ook individuele huurders van Woonwaarts zich aanmelden. Zie elders op deze site het aanmeldingsformulier.
 • Het nastreven van zo groot mogelijke inspraak van de huurders bij het woningbouwbeleid, renovatie, huurbeleid en openbare voorzieningen van de gemeente. Het bestuur van HBN neemt deel aan de vergaderingen over prestatieafspraken die regelmatig plaats vinden tussen Wooncorporaties, Belangenverenigingen en Gemeente.
 • Het deelnemen aan overleg met Belangenverenigingen van Woonwaarts en Huurders in de regio
 • Het Bestuur int geen contributie van de leden, maar is daar wel volgens de statuten toe bevoegd

De Bestuurders worden benoemd op voorstel van het Bestuur en door goedkeuring van de Bewonersraad.

Zie de samenstelling van het Bestuur van HBN elders op de site.

Om de bakens te verzetten en elkaar op informele wijze te leren kennen, houden wij 1 maal per jaar voor de leden een “bindings- middag/avond”.

Huishoudelijk Reglement van HuurdersBelangenNijmegen

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d.  januari 2021,

 1. Begripsbepaling

In dit reglement wordt verstaan onder:

 1. de vereniging: de vereniging HuurdersBelangenNijmegen, gevestigd te Nijmegen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 10017041;
 2. de statuten: de statuten van de vereniging, zoals vastgelegd in een akte gepasseerd op 8 oktober 2020 bij notaris van Mourik te Nijmegen;
 3. het bestuur: het bestuur van de vereniging als bedoeld in artikel 7 van de statuten;
 4. Bewonerscommissie: een door de vereniging erkende commissie waarvan de leden bewoners zijn van huurwoningen van Stichting Woonwaarts. Deze bewonerscommissies zijn alle buurt- of complex gebonden, met uitzondering van één bewonerscommissie.
 5. Er is één bewonerscommissie waarbij individuele bewoners van huurwoningen van Stichting Woonwaarts zich kunnen aansluiten indien er geen buurt- of complex gebonden bewonerscommissie is. Deze bewonerscommissie krijgt de naam: GRBC, (Geen Reguliere BC)
 6. Definitie bewonerscommissie: behartigt de belangen van bewoners in een woongebouw, buurt of wijk, en/of organiseert activiteiten die leefbaarheid ten goede komen. Ook een complexcommissie kan door de vereniging erkend worden als bewonerscommissie.
 7. Bewonersraad: de algemene ledenvergadering van de vereniging, bestaande uit één vertegenwoordiger per lid.
 8. Vertegenwoordiger: een door het bestuur van een bewonerscommissie gekozen persoon die de betreffende bewonerscommissie in de bewonersraad vertegenwoordigt (deze kan zich laten vervangen door een ander gekozen persoon uit die bewonerscommissie bijv. in geval van ziekte)
 9. Leden: Bewonerscommissies en Bewonerscommissie GRBC
 1. Het bestuur:

Bestuurt en vertegenwoordigt de Vereniging

 1. Neemt bestuursbesluiten
 2. De functies van de bestuurders worden op voorstel van het bestuur benoemd en maken deze kenbaar aan de bewonersraad.
 3. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen.
 4. Als het aantal bestuurders is gedaald beneden het minimum, blijft het bestuur toch bevoegd zolang ten minste twee bestuursleden in functie zijn.
 5. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
 6. Als het bestuur bestaat uit meer dan drie bestuursleden, wijst het bestuur uit zijn midden ook een vicevoorzitter aan.
 7. Het bestuur kan indien gewenst verdere bestuursfuncties in het leven roepen ten uitvoer van een specifieke taak.
 8. Een bestuurslid kan meerdere bestuursfuncties bekleden.
 9. De drie functies van voorzitter, secretaris en penningmeester mogen niet in een persoon worden verenigd.
 10. Het bestuur en de individuele bestuursleden zijn te allen tijde verantwoording verschuldigd aan de bewonersraad.

3.Taken bestuur:

 1. Het bestuur heeft tot taak het besturen van de vereniging. Het bestuur

coördineert en dirigeert de activiteiten van de vereniging.

 1. Het bestuur dient bij het uitvoeren van de in het vorige lid genoemde taak uit

te gaan van het belang van de leden van de vereniging, zoals omschreven in

de doelstelling.

 1. Hetgeen bepaald in het vorige lid, brengt met zich mee dat het bestuur geen

commerciële belangen zal nastreven. Zij onthoudt zich van enig winstbejag.

 1. Het bestuur dient te allen tijde haar onafhankelijkheid en objectiviteit te

waarborgen.

 1. Het bestuur of de individuele bestuursleden zijn gemachtigd een of meer

taken te delegeren aan niet tot het bestuur horende personen. Het

betreffende bestuurslid, dan wel het bestuur, blijft verantwoordelijk voor de

gedelegeerde taak.

 1. Vergaderingen bestuur:
 2. Het bestuur komt plusminus zes keer per jaar in vergadering bijeen, ten

einde uitvoer te geven aan de haar opgedragen taak.

 1. Alle bestuursleden worden geacht de vergadering bij te wonen.
 2. Als het aantal aanwezigen minder dan twee is, staakt de vergadering.
 3. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter.
 4. Van de vergadering worden notulen opgemaakt.
 5. Besluitvorming bestuur:
 6. Over de totstandkoming van besluiten vindt stemming plaats.

Er is een algemene meerderheid nodig om een besluit doorgang te laten

vinden.

Van de uitkomst van elke stemming wordt melding gedaan in de notulen.

 1. De Voorzitter
 2. De voorzitter zit de vergaderingen en de algemene vergadering voor.
 3. De voorzitter is gemachtigd hiervoor een ander bestuurslid aan te wijzen.
 4. De voorzitter leidt de vergadering en zorgt voor een ordelijk verloop van de vergadering.
 5. De voorzitter stelt in samenwerking met de secretaris de notulen en de agenda vast en ondertekent mede de notulen.
 6. De voorzitter is het officiële aanspreekpunt van de vereniging en ook voor de bestuursleden.
 7. Beslist in ad hoc situaties individueel over uitgaven tot 250 euro;
 8. De Penningmeester
 9.  De penningmeester beheert de financiën en de ledenadministratie van de

vereniging.

2 . De penningmeester is verantwoordelijk voor de subsidies en overige

inkomsten.

 1. De penningmeester is voor het gevoerde financiële beleid verantwoording

schuldig aan het bestuur en aan de kascontrolecommissie.

 1. De kascontrolecommissie wordt ieder jaar tijdens de algemene

ledenvergadering uit de leden samengesteld met als taak het controleren van

de financiën.

5 . De penningmeester is aanspreekpunt van de vereniging over financiële zaken.

 1. Beslist zelfstandig over reguliere uitgaven tot 500 euro.
 2. De Secretaris

1 . De secretaris geeft leiding aan het secretariaat.

 1. Het secretariaat is het aanspreekpunt van de vereniging voor de leden.
 2. Het secretariaat heeft als taak:
 3. de verwerking van alle post
 4. het beheer van alle overige administratie
 5. het bijhouden van het rooster van aftreden van het bestuur.
 6. Archiveert het secretariaat kan een gedeelte van haar werkzaamheden

delegeren.

 1. De secretaris, dan wel een ander door de voorzitter daartoe aangewezen

persoon, maakt van de vergaderingen en algemene vergadering notulen op.

 1. De secretaris stelt in samenwerking met de voorzitter de notulen en de

agenda vast en ondertekent mede de notulen.

 1. Houdt nauwgezet de ledenadministratie bij.
 2. archiveert alle relevante documenten;
 3. Disciplinaire maatregelen
 4. Als een bestuurslid zich (structureel) niet gedraagt in overeenstemming met,

of naar de bedoeling van, de statuten en het huishoudelijk reglement kan een

disciplinaire maatregel worden opgelegd. Deze kan onder meer bestaan uit het

(tijdelijk) ontzeggen tot toegang van of participatie in bestuursvergaderingen,

of aanverwante activiteiten.

 1. Een disciplinaire maatregel dient te allen tijde vooraf te worden gegaan door

een schriftelijke waarschuwing en ondertekend worden door minimaal twee

bestuursleden.

 1. Van bestuursleden wordt een (pro)actieve inbreng verwacht;
 2. Bestuursevaluatie

Jaarlijks vindt in de laatste bestuursvergadering voorafgaand aan de

algemene ledenvergadering, evaluatie plaats van het functioneren van het

bestuur.
11. Geheimhouding

Leden van de vereniging onthouden zich van het openbaar maken of

verstrekken aan derden, van gegevens welke zij vanwege hun lidmaatschap

hebben verkregen en die betrekking hebben op privé gegevens van personen

of waarvan de openbaarmaking of verstrekking de vereniging of derden zou

kunnen schaden.
Slechts met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, of diens wettelijke

vertegenwoordiger, kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

De genoemde verplichting blijft gelden na het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging.

 1. Overige bepalingen
 2. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar.

In dit huishoudelijk reglement wordt een rooster van aftreden vastgesteld en

als bijlage bijgevoegd.

 1. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar.
 2. De Bestuurders worden benoemd op voorstel van het Bestuur en door

goedkeuring van de Bewonersraad

4 . De bestuurders zijn bevoegd ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt

met een opzegtermijn van ten minste drie maanden.

 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook als en zodra het betreffende

bestuurslid geen huurder meer is van Woonwaarts.

 1. Bestuursleden krijgen een kleine vergoeding van de vereniging.

Gemaakte onkosten ten dienste van de vereniging worden vergoed, mits

voorzien van een geldig betalingsbewijs.

 1. Bestuursleden zijn gemachtigd een cursus te volgen, mits deze voortvloeit uit

belang van de vereniging. De kosten van een cursus worden geheel vergoed.

 1. Slotbepalingen

Elk lid van het bestuur van de HBN verklaart zich te onderwerpen/houden

aan het huishoudelijk reglement.

Vastgesteld bestuursvergadering van 14 december 2020

Bijlage: Rooster van aftreden

Op 21-11-2023 zijn de functies in het bestuur opnieuw vastgesteld en het rooster van aftreden is gebaseerd op de duur van de bestaande functie.

Bestuursleden:

Bestuurslid Hans Reekers,  Bestuursfunctie vanaf 04-09-2008

rooster voor aftreden: 27-07-2021 Hans stelt zich herkiesbaar (06-07-21)verlengt op 23-04-2024

Bestuurslid Monique Toonen-Janssen, bestuursfunctie vanaf 24-07-2020

rooster voor aftreden 27-07-23 verlengt tot 27-7-26

Marten Overvliet voorgedragen als voorzitter op 06-07-2021 en goedgekeurd door de Bewonersraad verlengt op 23-04-2024

Rooster van aftreden 27-07-24

Veronica.Canoy voorgedragen als secretaris goedgekeurd op 21-11-23

Rooster van aftreden 21-11-26

Bert Barends voorgedragen als penningmeester op 06-07-2021 en goedgekeurd door de Bewonersraad

Rooster van aftreden 27-07-24 verlengt op 23-04-2024

Aangemeld voor kascommissie: Walter Verbeek 15-12-2020

Bibi Ansari voorgedragen als bestuurd lid en goed gekeurd 23-04-2023